arv

Generasjonsskifte – tid for forskudd på arv?

Ny arvelov er på trappene og vil tre i kraft fra 1. januar 2021. I den nye arveloven gis det blant annet viktige regler om avkortning, som vil ha betydning ved utdeling av gaver og forskudd på arv. Advokathuset Justisia gir deg her en gjennomgang av utvalgte ting det er verdt å tenke på i forbindelse med arv og generasjonsskifte.

Hvilke muligheter gir forskudd på arv?

Utgangspunktet er at arv fordeles mellom livsarvingene når arvelater har gått bort. En livsarving er en arving som er i rett nedstigende linje etter arvelater, mest praktisk barn og barnebarn. Ikke alle er oppmerksomme på at arv kan deles ut til arvingene mens arvelater ennå lever. Dette kalles forskudd på arv.

Forskudd på arv har den fordel at det kan organiseres fleksibelt og tilpasset den enkeltes livssituasjon. Det er et faktum at vi stadig blir eldre og eldre, og at det i flere familier kan være et ønske om at den yngre generasjonen i større grad tar ansvar for en større del av verdiene, mens foreldrene ennå lever. Når du blir eldre er det heller ikke gitt at du har de samme behov for eller muligheter til å stå med dine verdier alene.

Tenk nøye gjennom dine fremtidige behov

En hytte kan for eksempel overføres til den yngre generasjonen med de rettigheter og forpliktelser eierskapet innebærer, men at overføringen kombineres med at arvelater gis en livslang bruksrett. Forskudd på arv innebærer at du gir bort større eller mindre deler av dine verdier. Slik utdeling kan i utgangspunktet ikke kalles tilbake. Før du tar en avgjørelse om det skal gis forskudd på arv, er det viktig å tenke nøye gjennom dine fremtidige behov. Det vil derfor være fornuftig å ta stilling til hvor store verdier du vil ha behov for gjennom livet. Det er viktig å planlegge ikke bare for de nærmeste årene, men ha et livsperspektiv.

Foreldre står fritt til å gi verdier, f. eks. en eiendom, til hvem de vil når det gjennomføres mens de er i live. Dette kalles livsdisposisjon. Unntak gjelder på dødsleiet, da må testament benyttes med de begrensninger det gir. Foreldre kan som livsdisposisjon fordele større verdier til ett av barna enn de andre barna, uten at de andre barna har krav på kompensasjon dersom det ikke er satt krav om avkortning. Dersom gjenlevende ektefelle sitter i uskifte kan det ikke gis gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det er heller ikke adgang til å dele ut arv til kun én arving, med mindre samtlige arvinger samtykker til dette.

Ny arvelov fra 2021 – avkortning i arv

Fra 1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Den nye arveloven innebærer en rekke større og mindre endringer fra den nåværende arveloven, blant annet om avkortning i arv etter arveforskudd til livsarving. Dagens arvelov gir giveren, så lenge han eller hun lever mulighet til å fastsette avkortning i arv ikke bare når forskuddet (gaven) gis, men også i perioden etter at livsarvingen har mottatt forskuddet. Avkortning betyr at beløpet som er gitt i forskudd kommer til fradrag i livsarvingens arvebeløp ved arvelaters død. I den nye arveloven er reglene om slik avkortning blitt endret. Fra og med 1. januar 2021 gjelder at en eventuell betingelse om avkortning må være fastsatt allerede når forskuddet gis. Arvingen som mottar forskuddet, kan velge mellom å motta forskuddet på den betingelsen arvelateren setter, eller å avslå den.

Den nye avkortningsregelen får ikke bare betydning for fremtidige forhold. Dersom en arvelater tidligere har gitt en livsarving en gave eller forskudd på arv som han eller hun ønsker skal avkortes i arven, må han eller hun bestemme dette senest 31. desember 2020. Hvis ikke dette gjøres, vil giver være avskåret fra å avkorte slikt forskudd. Dersom slik avkortning er aktuelt i din situasjon, er det all grunn til å få dette gjort denne måneden.

Tinglysing og avtaler

Det er viktig å huske på at overføring av fast eiendom, f. eks. en hytte, bør tinglyses med en gang for å være sikret ulike rettslige virkninger. Dette er særlig viktig dersom det er flere livsarvinger for å unngå tvist i ettertid. Også bo- og bruksrett bør tinglyses. Det påløper dokumentavgift 2,5 % av verdien på tinglysingstidspunktet.

Dersom arveavgift innføres igjen, kan tinglysingen også få virkning som et skille mellom hva som blir avgiftspliktig når.

Det er også viktig å sikre klarhet om overføringer ved skriftlige erklæringer og avtaler. Dersom flere av barna sammen skal få hytta overført, er det også viktig med en sameieavtale.

Enn så lenge gjelder det ikke regler om arveavgift

Den tidligere arveavgiften ble fjernet fra og med 2014. Flere av stortingspartiene har signalisert vilje til igjen å innføre regler om arveavgift, og eventuell innføring vil avhenge av utfallet av stortingsvalget høsten 2021. For det tilfelle at arveavgift innføres, gjenstår det å se hvor høyt et arvebeløp må være før det utløser avgift, og hvor høy avgiften vil være. I familier der større verdier skal arves, kan det uansett være fornuftig å vurdere utdeling gjennom forskudd på arv, før ny arveavgift eventuelt blir en realitet.

Det er likevel viktig å huske på at overføring av eiendom til en arving mens arvelater ennå er i live medfører dokumentavgift, i motsetning til ved arv etter arvelaters død. Det er derfor viktig å ta stilling til både fordeler og ulemper med gjennomføring av forskudd på arv, før du tar en beslutning om dette. Vi i Advokathuset Justisia står klare for å bistå deg dersom du har spørsmål om generasjonsskifte og forskudd på arv.