Foreldre med felles barn under 16 år, samlivsbrudd og separasjon - Advokathuset Justisia

Foreldre med felles barn under 16 år, samlivsbrudd og separasjon

Hva skjer med barna når foreldrene skiller seg?

Alle foreldre med barn under 16 år må møte på familievernkontoret, eller hos en ekstern mekler for meklingstime i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon. Målet med meklingen er å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale som regulerer hvem som har foreldreansvar, hvor barnet skal ha fast bosted og hvordan samværsordningen skal se ut. Det vanlige er at foreldre møter sammen på meklingstime. I mer ekstraordinære tilfeller, der det for eksempel er vold i bildet, kan foreldrene møte til hver sin time. Man kan få inntil syv timer med mekling på familievernkontoret, men det er kun én meklingstime som er obligatorisk.

Mekling ved advokat

Der konfliktnivået mellom foreldrene er høyt, kan det ofte være vanskelig å komme fram til en løsning under meklingen. Ved uenighet vil det derfor være hensiktsmessig å oppsøke advokat med kunnskap om foreldretvist, også omtalt som barnefordeling. Ofte kan man, ved hjelp av advokat, klare å mekle seg fram til en ordning som er god både for barn og foreldre.

Det overordnede hovedpoenget er imidlertid at man skal finne en ordning vedrørende foreldreansvar, fast bosted og samvær som er til barnets beste. Hva som er barnets beste beror på en konkret helhetsvurdering, hvor blant annet hensynet til barnets mening, best mulig samlet foreldrekontakt, risiko ved miljøskifte, følelsesmessig tilknytning til hver av foreldrene, stabile forhold i hjemmet og omsorgsmuligheter framover skal ilegges vekt.

Møte i domstolen

Dersom man ikke klarer å bli enig om en avtale, vil konflikten måtte behandles i domstolene. Det gjelder egne regler om domstolsbehandling i foreldretvistsaker, som skiller seg fra saksbehandlingsreglene i andre rettstvister. Disse reglene følger av barnelovens kapittel 7 flg. Den som reiser sak må sende inn en stevning til tingretten, og den andre parten får mulighet til å inngi et skriftlig tilsvar. Deretter vil partene bli innkalt til et saksforberedende rettsmøte, hvor partene møter sammen med en dommer.

Målet med det rettforberedende møtet er å komme fram til en midlertidig avtale som man skal teste ut for en periode. I flere tilfeller vil det også være en sakkyndig til stede, som har pratet med foreldrene og barnet på forhånd. Sakkyndig er ofte psykolog eller psykiater med spesialkunnskap om barn. Den sakkyndige vil være med på å vurdere hvilken løsning som er bra for barnet.

Etter at den midlertidige avtalen er testet ut for en periode, møtes man igjen til et nytt saksforberedende møte. Det er ikke uvanlig at man må møte til flere rettsforberedende møter før man finner en løsning som fungerer. I de sakene hvor man ikke klarer å finne en løsning som fungerer for alle parter, må saken behandles som hovedforhandling i retten. Det blir da opp til dommeren å avgjøre hvor barnet skal ha sitt faste bosted, og hvordan samværsomfanget skal se ut.

Advokathuset Justisia har lang og betydelig erfaring med foreldretvistsaker. Vi står klare til å bistå deg både i utenrettslig mekling, og som prosessfullmektig for domstolene.