Priser

Våre timepriser

Advokathuset Justisia sine veiledende timesatser for privatpersoner er (fra 2024): kr 2.100 + mva, dvs. kr 2.625 inkl. mva. Lavere eller høyere sats vil tidvis avtales avhengig av type sak, rettshjelpsdekning, spesialområde, rettsprosess m.m. For klienter med særlig lav inntekt kan det for noen sakstyper avtales timesats svarende til fri rettshjelpssats, for tiden kr 1.519 inkl. mva.

For profesjonelle som bedrifter og organisasjoner er timeprisen fra kr 2.100 til 2.500 + mva, avhengig av sakens karakter og spesialområde, rettsprosess m.m. For ideelle organisasjoner og foreninger med begrenset økonomi kan det avtales lavere sats.

Vårt salær beregnes etter faktisk medgått tid avregnet pr. påbegynt kvarter dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. I noen sammenhenger avtales fastpris pr. oppdrag. Saksetablering, enkle beskjeder og div. service vedr. saken faktureres ikke. Når vår advokatsekretær utfører saksbehandling (dvs. saksarbeid utover vanlig sekretærarbeid og ekspedisjoner) faktureres halv timepris.

Reisetid ved eksterne møter, befaringer o.l. faktureres med halv timesats. Det faktureres likevel full sats dersom og så langt det samtidig arbeides med sak, herunder telefoner i fbm. saken.

Dekking av utgiftene

I mange saker dekkes utgifter til advokatbistand (minus egenandel) gjennom en rettshjelpsforsikring som kan ligge i innboforsikringen din eller i et medlemskap i et fagforbund.

Noen saker dekkes av staten gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Ved alle nye saker gir vi deg en oppdragsbekreftelse hvor alle betingelser kommer fram. Vi vil i mange tilfeller kunne anslå på forhånd hvor mye oppdraget vil koste.

Dersom saken din må inn i domstolene for å få bli løst, og du vinner fram med ditt krav, er hovedregelen at det er motparten som må dekke også dine saksomkostninger. Det er imidlertid viktige unntak fra denne hovedregelen. Det samme gjelder dersom du vinner fram med en klage på et vedtak gjort av myndighetene. Når vedtaket blir omgjort til din fordel, skal du som hovedregel få dekket nødvendige kostnader.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige, regulert i lov om fri rettshjelp.

Noen få sakstyper gir rett til fri rettshjelp uansett hva du har i inntekt og formue.  Andre sakstyper forutsetter at du ikke har inntekt over kr. 350 000 for enslige og kr. 540 000 for ektepar og samboere, og netto formue under kr. 150 000 (egen bolig unntatt).

Statsforvalter kan i visse tilfelle etter søknad gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos statsforvalter eller ved hos oss.

Du oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering av din sak.

Rettshjelpsforsikring

Mange har en rettshjelpsforsikring som kan ligge i en innboforsikring, reiseforsikring, i et fagforeningsmedlemskap eller andre forsikringsordninger som dekker kostnader til advokatbistand i visse sakstyper. Hva som dekkes og hvor stor egenandelen er, bestemmes av vilkårene i forsikringsavtalen. Du må selv gi oss de nødvendige opplysningene slik at vi kan undersøke om du har forsikringsdekning for saken din.

Vær obs. på at alle rettshjelpsforsikringer har meldefrister, normalt ett år fra tvist oppsto.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger