Priser

Våre timepriser

Advokathuset Justisia sine veiledende timesatser for privatpersoner er fra kr. 1 600 (kr. 2 000 inkl. mva.) til kr. 2 000 (kr. 2 500 inkl. mva.), avhengig av type sak, hvem som utfører arbeidsoppgavene og situasjonen ellers. Timeprisen kan variere etter nærmere avtale.

For profesjonelle som bedrifter og organisasjoner er timeprisen fra kr. 1 800 til kr. 2 500 avhengig av sakens karakter. I tillegg kommer merverdiavgift på 25 prosent.

Vårt salær beregnes etter faktisk medgått tid dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt.

Dekking av utgiftene

I mange saker dekkes utgifter til advokatbistand (minus egenandel) gjennom en rettshjelpsforsikring som kan ligge i innboforsikringen din eller i et medlemskap i et fagforbund.

Noen saker dekkes av staten gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Ved alle nye saker gir vi deg en oppdragsbekreftelse hvor alle betingelser kommer fram. Vi vil i mange tilfeller kunne anslå på forhånd hvor mye oppdraget vil koste.

Dersom saken din må inn i domstolene for å få bli løst, og du vinner fram med ditt krav, er hovedregelen at det er motparten som må dekke også dine saksomkostninger. Det er imidlertid viktige unntak fra denne hovedregelen. Det samme gjelder dersom du vinner fram med en klage på et vedtak gjort av myndighetene. Når vedtaket blir omgjort til din fordel, skal du som hovedregel få dekket nødvendige kostnader.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige, regulert i lov om fri rettshjelp.

Noen få sakstyper gir rett til fri rettshjelp uansett hva du har i inntekt og formue.  Andre sakstyper forutsetter at du ikke har inntekt over kr. 246 000 for enslige og kr. 369 000 for ektepar og samboere, og netto formue under kr. 100 000 (egen bolig unntatt).

Fylkesmannen kan i visse tilfelle etter søknad gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved hos oss.

Du oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering av din sak.

Rettshjelpsforsikring

Mange har en rettshjelpsforsikring som kan ligge i en innboforsikring, reiseforsikring, i et fagforeningsmedlemskap eller andre forsikringsordninger som dekker kostnader til advokatbistand i visse sakstyper. Hva som dekkes og hvor stor egenandelen er, bestemmes av vilkårene i forsikringsavtalen. Du må selv gi oss de nødvendige opplysningene slik at vi kan undersøke om du har forsikringsdekning for saken din.

Vær obs. på at alle rettshjelpsforsikringer har meldefrister, normalt ett år fra tvist oppsto.

Kontakt oss

  • Unngå sensitive opplysninger