Yrkesskadeerstatning etter Covid19

Yrkesskadeerstatning etter Covid-19

Helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper som er særlig utsatt for koronasmitte på jobb kan ha rett til yrkesskadeerstatning. Advokathuset Justisia forklarer når og hva du kan ha rett på yrkesskadeytelser fra NAV og forsikringsselskap, og hvordan du går fram.

Seks av ti sliter med langtidsvirkninger av korona er det slått fast i en ny undersøkelse. Sykepleiere, hjelpepleiere, leger, sosialpersonell og flere andre yrkeskategorier som jobber på steder eller i situasjoner med særlig smittefare for korona, er omfattet av yrkesskadereglene. Yrkessykdomsforskriften fikk et tillegg i mars 2020 om at «covid-19 med alvorlige komplikasjoner» kvalifiserer for yrkessykdom. Forskriftsbestemmelsen gjelder smitte som pådras:

«…under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.»

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader/yrkessykdom som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Det kan være bevisspørsmål om hvordan og når sykdom er pådratt, slik det også er med andre yrkessykdommer, og om det er et arbeidssted som er omfattet av forskriftsbestemmelsen. Smittesporingen vil normalt raskt avklare sannsynlig smittekilde.

Dersom korona med alvorlige komplikasjoner er pådratt i nevnte arbeidsforhold, så utløser det flere rettigheter enn ellers for ytelser etter folketrygdloven. Det er blant annet full utgiftsdekning for nødvendige ekstrautgifter ut over hva NAV og Helfo dekker, det er lavere terskel for gradert uførepensjon, og du kan ha rett til ménerstatning.  

Erstatning fra yrkesskadeforsikring

I tillegg til NAV-ytelser vil du kunne få dekning på arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Alle arbeidsgivere er pliktig til å ha slik forsikring. Noen forsikringer har utvidede rettigheter, bl.a.  lavere terskel for ménerstatning enn lovens regler. Staten og kommuner har egne framforhandlede ordninger i tariffavtaler. Her kan det også være utvidede rettigheter.

Erstatning fra yrkesskadeforsikring utløses etter de samme grunnvilkårene for yrkesskade/yrkessykdom som etter folketrygdloven. Men det er ikke alltid like vurderinger hos NAV og forsikringsselskap om for eksempel årsak, så man må passe på. Dersom forsikringsselskapet godtar ansvar, så kan det utløse rett til å få dekket lidt tap i inntekt, pådratte og framtidige kostnader. Du kan videre få dekket tap av inntekt framover i tid, som beregnes etter tabeller.

Over yrkesskadeforsikringen kan du også få ménerstatning ved varig medisinsk skade av en viss alvorlighet, fysisk så vel som psykisk (som PTSD). Denne kommer i tillegg til ménerstatning fra NAV. Varig medisinsk skade beregnes av sakkyndige leger med utgangspunkt i tabeller. Mindre medisinske konsekvenser utløser ikke erstatning, med mindre det er utvidede forsikringsrettigheter for lavere nivåer. Det er ikke sjelden uenighet om det er rett til ménerstatning og hvor mye.

Ofte erfarer vi at det første erstatningstilbudet fra forsikringsselskap er for lavt. Da møter vi dette med hva vi mener er riktig, og ofte blir erstatningen høyere.

Hvordan framsette krav?

Din arbeidsgiver har plikt til å rapportere yrkesskader til NAV. Det er ikke alltid det skjer, så det lønner seg å sjekke opp selv. Hvis ikke arbeidsgiveren gjør det, kan du melde det til NAV selv. Fastlegen må oppsøkes, og kan bistå i dette i forbindelse med sykmelding.

Arbeidsgivere skal i utgangspunktet rapportere yrkesskader også til forsikringsselskapet. Men den ansatte må selv passe på og rapportere direkte dersom arbeidsgiveren ikke gjør det forholdsvis raskt. Du trenger ikke å forholde deg til arbeidsgiveren med saken etter at skaden/sykdommen er meldt. Hos stat og kommuner melder du til arbeidsgiver.

Det er en meldefrist på ett år til NAV. Overfor forsikringsselskap gjelder ikke samme frist ved yrkesskade, men det er særlige foreldelsesregler. Merk at det kan også kan være kollektive ulykkesforsikringer m.m. som kan ha ettårsfrist. Fristberegningen særlig i forsikringstilfellene kan være komplisert ut fra skade- og konsekvensutvikling, vi kan gi veiledning. Ikke nøl med å melde yrkesskader raskt uansett om du vet om du får rett til ytelser eller ikke.

Bistand ved yrkesskader

Vi har lang erfaring med yrkesskadesaker, og bistår gjerne både overfor NAV og forsikringsselskap. Ved yrkesskader vil forsikringsselskapet som oftest ha plikt til å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter for bistand fram til oppgjør, det avklarer vi. Vi tilbyr også møter over Teams/Zoom og telefon i perioder med mye smitte.