Ny arvelov

Ny arvelov: Viktige endringer om pliktdelsarv

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven inneholder både videreføring og oppdateringer av reglene i den gamle arveloven, men også helt nye regler, blant annet hva gjelder pliktdelsarv til livsarvinger. Advokathuset Justisia gir deg her en liten oversikt over de nye reglene for pliktdelsarv:

Endring av lovens grense for pliktdelsarv

Hovedregelen om livsarvingene (avdødes barn) sin pliktdelsarv er at livsarvingen, eller livsarvingene hvis det er flere, arver minst 2/3 av avdødes totale dødsbo. Dette gjelder fortsatt. For større dødsbo la arveloven av 1972 til grunn at livsarvingenes pliktdel kunne begrenses til kr. 1 million per livsarving, selv om dette utgjorde mindre enn 2/3 av det totale dødsboet. Den nye arveloven legger imidlertid opp til en begrensning av pliktdelsarv på 15 G (= 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden) på dødstidspunktet. Den 1. januar 2021 tilsvarte 15 G omtrent kr 1,5 millioner.

Endring av hva testator kan bestemme vedrørende pliktdelsarven

Til forskjell fra tidligere, legger den nye arveloven opp til at testator i større grad kan bestemme hva livsarvinger skal arve innenfor sin pliktdel. Testator kan eksempelvis bestemme at en av flere livsarvinger skal arve en bestemt fast eiendom, mot at han eller hun betaler den overskytende verdien inn til dødsboet. Dersom boet til en enslig forelder for eksempel kun består av en boligeiendom til en verdi av kr 3 millioner, og det er tre livsarvinger, plikter arvingen å kompensere dødsboet med kr 2 millioner for å overta eiendommen. Dette fordeles på de to andre livsarvingene. Utregningen vil bli annerledes dersom det er aktuelt med arv etter loven til enten ektefelle eller samboer. Ektefelle har rett til en ¼-del, minimum 4 G av dødsboet. Samboer kan om lovens vilkår er oppfylt, ha rett til 4 G. Testator kan også bestemme at pliktdelen til en eller flere livsarvinger skal utbetales i kontanter.

Hva med testament som er opprettet før den nye arveloven trådte i kraft?

Endringene vedrørende livsarvingers pliktdelsarv gjelder for testamenter som opprettes etter 1. januar 2021. Om testamentet er opprettet før 1. januar 2021, gjelder de nye bestemmelsene om dødsfallet skjer 1. januar 2022 eller senere. Det vil si at testamenter som er opprettet før 1. januar 2021, ikke vil bli påvirket av disse reglene så lenge testator går bort før 1. januar 2022. Etter 1. januar 2022 er det den nye arvelovens bestemmelser som gjelder, uavhengig av når testamentet ble opprettet.

Ved eldre testamenter kan det, beroende på ordlyden i testamentet, oppstå tvil om hva som skal legges til grunn for testamenterte verdier opp mot det som skal tilfalle livsarvinger, sett i lys av de endrede pliktdelsregler, og generelt ved endrede formuesforhold eller familieforhold. Dette må, utover å forholde seg til loven, fortolkes konkret. For eksempel: Har testator ment å testamentere et bestemt beløp, eller ment å testamentere alt det som er fritt å testamentere til enhver tid? Vil den økte minimumsgrensen tilsi endringer i testamentering til en av flere livsarvinger? Det kan være lurt å se over testamentet, for eventuelt å endre det eller sette opp et nytt for å skape klarhet.

Overskridelse av pliktdelen ved testament – hva er konsekvensen?

Dersom et testament er i strid med pliktdelen grunnet nye regler, oppstår spørsmålet om konsekvensen av dette. Testamentet blir ikke uten videre ugyldig i sin helhet, det vil bli delvis ugyldig for den del av formuen som rammer pliktdelen. Det kan også være situasjoner hvor den/de som får delvis krenket sin pliktdel velger å akseptere dette ved samtykke. Slikt samtykke kan også gis på forhånd. Samtykkemulighet har vært gjeldende rett også tidligere, men er nå presisert i den nye loven. Det kan imidlertid oppstå problemstillinger som må løses, for eksempel dersom bare en av flere livsarvinger samtykker.

For oversikt over ytterligere endringer og videreføringer i den nye arveloven, anbefaler vi å lese domstolens oversikt her.

Vi i Advokathuset Justisia er oppdatert på den nye lovgivningen, og står parat til å hjelpe deg med dine arverettslige spørsmål. Les mer om arv her.