Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp - Advokathuset Justisia

Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

I enkelte sakstyper har du krav på fri rettshjelp dersom du har årsinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensene for fri rettshjelp ble hevet fra 1. januar 2023. Videre er det nye satser for egenandel fra 1. juli 2023.

Den nye inntektsgrensen for enslige er 350 000 kroner, mens inntektsgrensen for ektefeller og samboere er samlet 540 000 kroner. Grensene gjelder brutto inntekt før skatt. Inntekt som ikke er pensjonsgivende (ikke skattbar inntekt), skal ikke regnes med.

Det er også formuesgrense for fri rettshjelp, som er hevet til 150 000 kroner (nettoformue). Verdi av egen bolig regnes imidlertid ikke med som formue. Det samme gjelder driftsmidler, altså fysiske eiendeler som er ment for langvarig bruk i en virksomhet. Unntak gjelder likevel dersom boligen eller driftsmidlene er av ekstraordinær verdi. Formue som regnes med vil for eksempel være bil, båt, aksjer og bankinnskudd, mv.

 

Hvilke sakstyper kan du få fri rettshjelp i?

Fri rettshjelp kan innvilges til den som har inntekt og formue under ovennevnte grenser i saker som blant annet gjelder:

– Oppgjør etter ekteskap og samboerskap

– Foreldreansvar, fast bosted for, samvær med og forsørgelse av barn

– Erstatning til den skadede eller etterlatte ved personskade eller tap av forsørger

– Oppsigelse av husleieavtaler

– Arbeidsmiljølovens regler, inkludert erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold

– Voldsoffererstatning

– Klage på vedtak etter folketrygdloven, f.eks. om uføretrygd og AAP

I enkelte sakstyper har du krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, altså saker uten behovsprøving. Dette gjelder blant annet saker om akuttvedtak og omsorgsovertagelse etter barnevernloven, erstatnings- og oppreisningskrav ved urettmessig straffeforfølgning og tvungent psykisk helsevern, visse utlendingssaker mv.

I tillegg til sakstypene som loven nevner, kan du unntaksvis få innvilget fri rettshjelp også i andre lignende saksforhold. Instansen som innvilger fri rettshjelp har videre mulighet til å se bort fra inntektsgrensene, men dette skal forholdsvis mye til, i lys av rettshjelpsmyndighetens praksis.

Egenandel

Dersom du får fri rettshjelp i en sak hvor det gjelder inntekts- og formuesgrense, skal du betale en egenandel av utgiftene hvis du har en årlig bruttoinntekt på 100 000 kroner eller mer. Egenandelen kan ikke falle bort eller reduseres.

  • Ved fritt rettsråd (dvs. for bistand i sak som ikke er rettssak), er egenandelen én gang salærsatsen, 1180 kroner (ny sats gjeldende fra 1. juli 2023).
  • Ved fri sakførsel (dvs. bistand ved rettssak), er egenandelen 25 prosent av utgiftene, men aldri mer enn 8 ganger salærsatsen, det vil si 9440 kroner (ny sats gjeldende fra 1. juli 2023).

Hvis du får fri rettshjelp i en sak der det ikke gjelder inntekts- og formuesgrenser, skal du ikke betale egenandel.

Vi i Advokathuset Justisia har lang erfaring med saker som dekkes av fri rettshjelp, og hjelper deg gjerne om du skulle ha spørsmål eller behov for bistand i en sak.. Kontakt oss her!