Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp - Advokathuset Justisia

Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

I enkelte sakstyper har du krav på fri rettshjelp dersom du har en brutto pensjonsgivende årsinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensene for å få fri rettshjelp ble hevet fra nyttår.

Den nye inntektsgrensen for enslige heves til 320 000 kroner, mens inntektsgrensen for ektefeller og samboere blir 490 000. Frem til den nylige endringen, har inntektsgrensene stått fast på samme nivå siden 2009. De nye inntektsgrensene innebærer en økning på ca. 30 prosent, og gjør at flere faller innenfor ordningen.

Som tidligere er det regler for betaling av egenandeler. Personer med inntekt under 100 000 kroner per år betaler ikke egenandel.

I tillegg til inntektsgrensene, er det viktig å være oppmerksom på at det også gjelder en netto formuesgrense på 100 000 kroner. Formue som består av egen bolig skal ikke regnes med ved vurderingen av om formuesgrensen er overskredet. Det samme gjelder driftsmidler, altså fysiske eiendeler som er ment for langvarig bruk i en virksomhet. Unntak gjelder likevel dersom boligen eller driftsmidlene er av ekstraordinær verdi. Formue som regnes med vil for eksempel være bil, båt, aksjer og bankinnskudd, mv.

Fri rettshjelp innvilges til den som har inntekt og formue under ovennevnte grenser i saker som blant annet gjelder:

– Oppgjør etter ekteskap og samboerskap
– Foreldreansvar, fast bosted for, samvær med og forsørgelse av barn
– Erstatning til den skadede eller etterlatte ved personskade eller tap av forsørger
– Oppsigelse av husleieavtaler
– Arbeidsmiljølovens regler, inkludert erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold
– Voldsoffererstatning
– Klage på vedtak etter folketrygdloven, f.eks. om uføretrygd og AAP

Det er verdt å merke seg at du i enkelte sakstyper har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, altså saker uten behovsprøving. Dette gjelder blant annet saker om akuttvedtak og omsorgsovertagelse etter barnevernloven, erstatnings- og oppreisningskrav ved urettmessig straffeforfølgning og tvungent psykisk helsevern, mv.

I tillegg til sakstypene som loven nevner, kan du unntaksvis få innvilget fri rettshjelp også i andre lignende saksforhold. Instansen som innvilger fri rettshjelp har videre mulighet til å se bort fra inntektsgrensene, men dette skal forholdsvis mye til, i lys av rettshjelpsmyndighetens praksis.

Vi i Advokathuset Justisia har bred erfaring med saker som dekkes av fri rettshjelp, og hjelper deg gjerne om du skulle ha spørsmål eller behov for bistand i en sak. Kontakt oss her!