Du kan ha krav på dekning av advokatkostnader over rettshjelpsforsikring - Advokathuset Justisia

Du kan ha krav på dekning av advokatkostnader over rettshjelpsforsikring

Mange er ikke klar over at de kan ha krav på å få dekket advokatkostnader gjennom egen forsikring. Dersom du vurderer bistand fra advokat er det all grunn til å undersøke om dine forsikringer inneholder rettshjelpsforsikring, og hva du eventuelt kan ha krav på.

Det er ikke alltid lett å vite om man har en sak eller ikke. Noen ganger kan det fremstå åpenbart, mens i andre tilfeller mer tvilsomt. Det er gjerne da advokaten kommer inn i bildet. Kostnadene ved å få bistand av advokat er likevel ofte et naturlig hinder for mange for å få avklart en sak eller tvist.

Dekning til rettshjelp

Det positive er at de fleste innboforsikringer og en rekke andre forsikringer gir dekning til rettshjelp. Innboforsikringer dekker ofte tvister generelt, men det er en del unntak for sakskategorier. Båt- og bilforsikringer har normalt rettshjelpsdekning for tvister knyttet til båten eller bilen, evt. også annet. Er du medlem av fagforening, får du normalt forsikring med rettshjelpsdekning inkludert.

Rettshjelpsforsikring innebærer at forsikringsselskapet dekker mesteparten av kostnadene i saken, mens du som regel belastes en egenandel. Innboforsikringer har typisk en fast egenandel på f.eks. kr 2.000 – 4.000, og deretter typisk 20 prosent av overskytende kostnader. Fagforeningsforsikringer gir mulighet for bistand fra fritt valgt advokat i en rekke sakstyper.  Forsikringer dekker normalt også rettsgebyrer og nødvendig sakkyndig bistand til en viss utstrekning.

En vrimmel av ulike forsikringer

Det er en vrimmel av ulike forsikringer i markedet med forskjellige vilkår, og det er derfor vanskelig å si noe helt generelt om hva som skal til for å få dekning. I innboforsikringer og båt- og bilforsikringer er det typisk et vilkår at det foreligger det man kaller «tvist». Det vil f. eks. foreligge en tvist der man har rettet et krav mot en motpart, og motparten er uenig i kravet.

Enkelte fagforeningsforsikringer stiller på sin side ikke krav til at det foreligger tvist. Innboforsikringer dekker ofte ikke familiesaker, som f.eks. foreldretvister og arvetvister, i motsetning til mange fagforeningsforsikringer. Det er motsatt for eiendomstvister, f. eks. tvist etter kjøp av bolig, hvor rettshjelp normalt dekkes over innboforsikring. Det vil for alle saker være beløpsbegrensninger. Kun unntaksvis er det forsikringer som dekker idømte saksomkostninger fra motpart.

Undersøk dine forsikringer og hva du har krav på

Det er viktig å skille mellom rettshjelpsforsikringer, og den offentlige ordningen for fri rettshjelp, som vi tidligere har skrevet om her. Ordningen for fri rettshjelp innebærer at du i enkelte sakstyper kan ha krav på dekning av advokatkostnader.

Vårt beste råd er å undersøke forsikringene dine for å finne ut av hva du kan ha krav på. Dette kan du gjøre ved å lese forsikringsvilkårene dine, eller ved å ta kontakt med forsikringsselskapet. Vi i Advokathuset Justisia vil også kunne hjelpe deg med dette.