Advokathuset Justisia

Oppdaterte koronaregler for arbeidstakere

Kjenner du til de nye reglene om sykepenger, omsorgspenger og permitteringer i kjølvannet av utbruddet av covid-19? De endrer seg stadig, og forvirringen er stor. Advokathuset Justisia gir deg en klar gjennomgang her:

Utbruddet av covid-19 i mars medførte et stort antall regelendringer. Sommeren og høsten har dessverre vist at vi må forberede oss på at covid-19-situasjonen vil vedvare også en god stund fremover. Situasjonen rundt covid-19 utvikler seg kontinuerlig, hvilket gjør det nødvendig, og samtidig utfordrende, å være oppdatert på reglene som til enhver tid gjelder. Enkelte regelendringer er blitt videreført, mens det på andre områder også har kommet nye regler.

Sykepenger under korona

En arbeidstaker har rett til sykepenger ved smitte eller antatt smitte av koronavirus, og dette inkluderer pasienter med luftveisinfeksjon. Det innebærer at de som «kun» har en forkjølelse, også vil ha rett til sykepenger dersom det ikke er mulig å arbeide.

Pasienter som helsemyndighetene har pålagt karantene, har rett til sykemelding. Dette omfatter personer som har ankommet Norge fra et rødt land, eller har vært i nærkontakt til en bekreftet smittet person. Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykemelding. Retten til sykepenger for karantene bortfaller dersom karantenen skyldes ankomst fra rødt land, og reisen til det aktuelle landet ble påbegynt på et tidspunkt da landet hadde rød status. Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som du befinner deg i utlandet, slik at du blir pålagt karantene ved hjemkomst, har du rett til sykemelding.

Det er viktig å huske på at dersom du som arbeidstaker har mulighet og er i form til å arbeide hjemmefra, så skal det gjøres.

I forbindelse med utbruddet i mars ble det tillatt å bruke egenmelding de første 16 dagene ved sykefravær. Denne retten er nå opphørt, men det er likevel slik at arbeidsgiver selv kan velge å akseptere bruk av egenmelding de første 16 dagene.

NAV godtar fortsatt sykemeldinger uten personlig fremmøte hos legen. Ved uavklart luftveisinfeksjon eller dersom covid-19 er påvist, er tilbakedatering av sykemelding tillatt.

Normalt betaler arbeidsgiver de første 16 dager ved sykefravær. For korona-relatert sykefravær får arbeidsgiveren refundert sykepenger for dag 4 til16, under forutsetning at egenmelding/sykemelding markeres med «mistenkt/sannsynlig» eller «bekreftet» covid-19-smitte.

Omsorgspenger under korona

Omsorgspenger gir rett til å være hjemme med sykt barn opp til 12 år. Fra 01.07.2020 ble antallet omsorgsdager nullstilt, slik at arbeidstakere starter på nytt
med vanlig, fullt antall dager ut kalenderåret. Dette innebærer at arbeidstakere med opptil to barn har rett til å omsorgspenger i 10 dager, mens tre barn eller flere gir rett til 15 omsorgsdager.

Dersom barnehage eller skole er stengt på grunn av nasjonale eller lokale covid-19-tiltak, er det viktig å merke seg at foreldre i en slik situasjon har rett til omsorgspenger selv om den opprinnelige kvoten på 10 eller 15 dager er oppbrukt. Der det er nødvendig å holde barn hjemme av særlige smittevernhensyn, f.eks. dersom barnet er i risikogruppe eller bor med personer i risikogruppe, har foreldrene også rett til utvidet antall omsorgsdager.

Det gjelder ikke krav til legeerklæring ved utbetaling av omsorgspenger ut 2020.

Karantene på grunn av korona

Per i dag gjelder det et krav om 10 døgn karantene ved ankomst fra rødt land eller nærkontakt med smittet person. Helsemyndighetene har gitt nærmere retningslinjer for hvordan karantene skal gjennomføres. Å overholde karantenereglene er ikke bare en moralsk plikt – dersom du bryter reglene kan dette straffesanksjoneres.

Til og med 15.01.2021 fraråder Utenriksdepartementet reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Dersom man ankommer fra et land utenfor EØS/Schengen gjelder et ubetinget karantenekrav. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i EØS/Schengen med tilstrekkelig lavt smittenivå, men per i dag er de fleste europeiske land helt eller delvis røde.

Det er viktig å huske på at reiseforsikringer normalt IKKE gjelder for reiser til land der Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd.

Permittering og dagpenger under korona

Utbruddet i mars medførte en overveldende økning i antall permitterte. Da ble det innført en rekke viktige endringer i permitteringsreglene for å forhindre oppsigelser. Selv om det heldigvis er mange som har kommet tilbake til arbeid, er det fremdeles mange som er permitterte.

Arbeidstakere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av den maksimale permitteringslengden, har fått forlenget den maksimale permitteringslengden frem til og med 31.12.2020. Det er samtidig innført en regelendring som innebærer at arbeidsgiver fra 01.11.2020 kan permittere ansatte i en periode på 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Dette innebærer at permitteringslengden for den enkelte ansatte kan bli lenger enn etter tidligere regler (som var begrenset til 26 uker i løpet av 18 måneder). Intensjonen er at utvidelsene skal bidra til at flest mulig kan komme tilbake til arbeid på sikt.

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn i permitteringsperioden er utvidet fra 2 til 10 dager.

Når det gjelder utbetaling av dagpenger, gjelder det frem til utgangen av 2020 en forhøyet dagpengesats. Arbeidstaker har her rett til dagpenger tilsvarende 80 % av lønnsinntekt under 3 G, og 62,4 % av lønnsinntekt mellom 3 G og 6 G.

Permitterte kan fortsatt søke nav om forskuddsutbetaling av dagpenger.

Advokathuset Justisia følger med på koronareglene

Det er all grunn til å tro at det også i de kommende månedene, avhengig av utviklingen av covid-19-situasjonen, vil bli innført ytterligere endringer og justeringer i reglene som er omtalt i dette nyhetsbrevet, og i reglene på andre områder. Advokathuset Justisia har kunnskapen, og holder seg løpende oppdatert på utviklingen. Vi bistår deg gjerne om du skulle ha spørsmål eller trenger bistand til noe.