Når er lydopptak ulovlig? Advokathuset Justisia

Når er lydopptak ulovlig?

En tillitsvalgt mistet jobben etter ulovlig lydopptak på personalrommet. I en fersk dom opprettholdt tingretten oppsigelsen som gyldig. Vet du når opptak er ulovlig?

Av dommen framgår at kvinnen var foretakstillitsvalgt, og jobbet ved et sykehus hvor det var utfordringer med arbeidsmiljøet. Etter et opphold på personalrommet oppdaget kollegene som var tilstede at telefonen hennes lå igjen på bordet, aktivert på opptak. Kollegene varslet ledelsen og sa at den tillitsvalgte hadde brutt tilliten til andre ansatte på en krenkende måte.

Arbeidsgiveren gikk til oppsigelse av kvinnen. I tingretten sa kvinnen sa at hun satte på lydopptaket for å dokumentere en samtale hun selv var med i og at det bare var en forglemmelse at telefonen ble liggende igjen. Hun ble ikke trodd.

Opptaket var av lengre varighet, og startet en stund før kvinnen forlot rommet. Det var i følge dommen ingen ubetenksom impulshandling. Det beskrives som et grovt overtramp, brudd på tillit og troverdighet overfor arbeidskolleger, samt overfor omtalte pasienter.

Det er i skrivende stund ikke kjent om dommen er anket til lagmannsretten. Du kan lese mer om saken på Rett24.no:

https://rett24.no/articles/sparken-etter-lydopptak-stir

Når er lydopptak lovlig?

Å ta opp samtaler i møter eller over telefon når man selv deltar har etterhvert blitt mer og mer vanlig i betente situasjoner. Vi advokater ser ofte dette i for eksempel arbeidstvister, foreldretvister og barnevernsaker, hvor den som gjør opptak vil sikre seg bevis.

Det er i utgangspunktet ikke forbudt å gjøre opptak i samtaler man selv deltar i. Dersom du ikke deltar i telefonsamtalen eller møtet etc. selv, kan det å gjøre opptak bli ansett som et grovt overtramp og få konsekvenser som i den omtalte tingrettsdommen. Det er også straffbart. Straffelovens bestemmelse (i § 205) lyder:

«Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget​

a) og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til (…)

Bruk av opptak

Selv om opptaket er lovlig er det ikke dermed sagt at det er fritt fram å bruke opplysningene eller offentliggjøre opptaket. Det kan fort bli ansett for å krenke den andres rettigheter og privatlivets fred. Husk også at det kan være taushetsbelagte opplysninger etter loven, f. eks. i helselovgivningen, som ikke kan spres uten samtykke fra den deg gjelder.

Bevis i rettssaker

Det er ikke slik at lovlige opptak – hvor du selv har vært tilstede – fritt kan brukes som bevis i rettssaker. Retten kan avskjære bevis som er framskaffet «på en utilbørlig måte» (Tvisteloven § 22-7). Retten legger vekt på om opptaket er illojalt eller støtende. Det er eksempler på dommer i begge retninger, med konkret vurdering av omstendighetene. Det er særlig i foreldretvister og arbeidstvister dette blir tema for retten.

Vårt råd er at du er forsiktig med opptak, og gjør det aldri når du selv ikke er til stede.