"Hjemmekontor" i utlandet kan gi dobbel skatt - Advokathuset Justisia

«Hjemmekontor» i utlandet kan gi dobbel skatt

Har du hytte i andre land, eller har arbeidsgiveren din en ferieleilighet i Spania som kan brukes som arbeidsplassen din? Selvfølgelig fristende å oppholde seg på Solkysten Spania i en periode, og samtidig tjene penger, men pass på skattereglene slik at det ikke blir nedtur! I verste fall kan samme inntekten bli skattepliktig til både Norge og til landet du arbeider i.  

Det er mange kryssende regler på dette området som du må være oppmerksom på. Ikke la gleden til et spennende opphold i et ferieland bagatellisere den jobben du må gjøre i forkant! Både skattereglene i Norge, i arbeidslandet og i en eventuell skatteavtale mellom landene har betydning.  Dette må sjekkes før du realiserer drømmen og reiser ut.

De fleste stater har regler om skatteplikt for arbeid og verdiskapning som skjer på deres territorium. Samtidig har Norge regler om skatteplikt hit også for inntekter opptjent i utlandet ved midlertidige opphold utenfor Norge. Dersom du er fast bosatt i Norge, og arbeider i et land vi ikke har skatteavtale med, er det store sjanser for at inntekten bli beskattet i begge land.

Når du er bosatt i Norge, og jobber i et land som Norge har en «standard» skatteavtale med, gjelder følgende:

I utgangspunktet er inntekten skattepliktig i arbeidsstaten fordi de fleste land har interne skatteregler som rammer slike inntekter. Et viktig unntak er 183-dagers regelen, som er hovedregelen i de fleste skatteavtaler.  Dersom du arbeider i utlandet mindre enn 183 dager i en periode på 12 måneder, og arbeidsgiver er hjemmehørende i Norge uten filial i arbeidsstaten, skal Norge alene skattlegge inntekten. Dog annerledes ved utleie av arbeidskraften til arbeidsstaten.

Ett-årsregelen er en annen regel som er sentral ved arbeidsopphold i utlandet. Her snus utgangspunktet i forhold til ovenstående. Dersom den ansatte oppholder seg og jobber i utlandet sammenhengende i mer ett år, kan den norske skatten nedsettes med et beløp som tilsvarer den delen av skatten i Norge som faller på lønnsinntekten knyttet til arbeidet i utlandet. Dette er en regel om skattenedsettelse, men kan i praksis medføre at lønnsinntekten blir skattefri i Norge, til og med om du er så heldig at lønnsinntekten din er skattefri i arbeidsstaten. Denne ordningen gjelder ikke for offentlige ansatte som har egne regler.

For å få skattefrihet i Norge må noen vilkår være oppfylt:

– Arbeidsoppholdet må vare i minst 12 måneder.
– Du må være i minst 50% stilling.
– Du må ikke være i Norge mer enn 6 dager i måneden (72 dager i året).
– Dersom Norge i en skatteavtale eller såkalt «annen folkerettslig overenskomst» har eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten, gis ikke skattefrihet til Norge.

Norge har skatteavtaler med ca. 80 land, bl.a. Tyskland, Italia, Kroatia, alle nordiske land, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og USA, for å nevne de mest praktiske.

Dersom du ikke fyller vilkårene etter ett-års regelen, kan du likevel unngå dobbeltbeskatning etter skatteavtalen mellom Norge som bostedsstat og arbeidsstaten. En av hensiktene med slike avtaler er nettopp å unngå dobbeltbeskatning der begge land har rett til beskatning av samme inntekt. En vanlig metode er den såkalte kreditmetoden, dvs at skatt betalt i arbeidsstaten blir «kreditert» – fratrukket – skatten i bostedsstaten etter bestemte regler.

Dersom du får alle brikkene på plass, og mener du skal fritas for norsk skatt, gjenstår bare skjemavelde. Gå inn på Skatteetatens sider og finn riktig skjema (RF-1150), eller ta kontakt med oss i Advokathuset Justisia for bistand.

Du kan også få skattefrihet allerede på forskuddstadiet. Er du trygg på reglene, og jobber i land med lav skatt, kan du komme ned mot skattefri lønn for norsk lønnsinntekt der du oppholder deg. Dette må klareres med både arbeidsgiver og skatteetaten på forhånd. Formueskatt, skatt på fast eiendom og trygdeavgift må du likevel betale til Norge.

I denne artikkelen nevnes kun hovedlinjene. Som vedheng til alle de skattereglene som er nevnt her, finnes en rekke detaljerte vilkår som ikke tas med her. Hvis et slikt arbeidsopphold er aktuelt, må ekspertise kontaktes for å tilpasse individuelt.

Ta gjerne kontakt med oss i Advokathuset Justisia for rådgivning og trygg manøvrering i reglene. Kontakt oss her!