Illustrasjonsbilde

Ferievikarers rettigheter

Ferievikarer er som andre ansatte. De rettigheter som arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere tilkommer derfor også ferievikarer. Noen eksempler er vern mot oppsigelse og tillegg for overtidsarbeid, samt retten til sykepenger.

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at ansettelser skal være fast. Loven åpner likevel i flere tilfeller for midlertidige ansettelser, blant annet når arbeidet er av midlertidig karakter, eller når arbeidet skal erstatte en eller flere andre ansatte. Praktiske eksempler på dette er økt behov for restaurantansatte om sommeren, eller vikariat for fast ansatte som har ferie.

Mange ansetter ferievikarer som ikke har fylt 18 år. Arbeidsmiljøloven gir umyndige arbeidstakere et enda sterkere vern, og dette gjelder også for ferievikarer. Reglene om arbeidstid er eksempelvis strengere for de under 18 år.

Mange ferievikarer og en del arbeidsgivere er ikke bevisst på ferievikarers rettigheter. Særlig retten til avtale, ferie og feriepenger kan det være usikkerhet rundt.

Arbeidsavtale

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Dette skaper forutberegnelighet og klarhet, særlig dersom det senere skulle oppstå usikkerhet eller uenighet med hensyn til arbeidsforholdet og hva som var avtalt. Arbeidsmiljøloven § 14-6 bestemmer hva som minimum må være med i avtalen.

Arbeidsforholdet til ferievikarer er ofte av kort varighet. Dersom varigheten er under en måned, skal avtalen inngås umiddelbart, det vil si senest første arbeidsdag. Dersom arbeidsforholdet varer lenger enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Vi i Advokathuset Justisia as anbefaler at arbeidsavtalen inngås i god tid før arbeidsperioden starter, og at avtalen er gjennomtenkt og tilpasset det enkelte arbeidsforholdet framfor ukritisk bruk av standardkontrakter.

Ferie

Siden ferievikarer anses som vanlige ansatte, har de i utgangspunktet rett til ferie på lik linje med dem. Arbeidstakere har rett til å ta ut 4 uker og en dag i ferie i løpet av et kalenderår, og rett til å avvikle 18 av disse feriedagene i perioden 1. juni til 30. september. I praksis tar ferievikarer sjelden ut ferie under arbeidsperioden som vikar, men avvikler det i realiteten før eller etter arbeidsperioden.

Feriepenger

På samme måte som ordinære ansatte har ferievikarer rett til feriepenger. Dette beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag i løpet av opptjeningsåret (feriepengegrunnlaget). Den alminnelige prosentsatsen er 10,2% av feriepengegrunnlaget. Dersom ferievikaren for eksempel tjente kr. 30 000,- i løpet av 2019, har den krav på kr. 3060,- i feriepenger i år. Arbeidstaker har rett på å få feriepenger utbetalt på siste ordinære lønnsutbetaling før avslutning av arbeidsforholdet, men må da skatte av feriepengene. Dersom arbeidsforholdet består over flere år, har arbeidstaker rett på å få utbetalt feriepengene ved feriefravær med bortfall av ordinær inntekt.

Vi i Advokathuset Justisia as bistår gjerne i arbeidslivsspørsmål og utarbeidelse av avtaler.